Global Ranking

  1. LON 57810
  2. RIC 10000
  3. STF 5347
  4. MAG 5347
  5. SAS 4154
  6. SAS 4145
  7. SAS 3097
  8. SAS 3066
  9. SAS 2120
  10. SAS 2076
forward +
Tap to buy
Click to buy
Show all heroes
Back to top
Submit highscore